Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty VINACONEX-ITC kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2019  như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

- Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
 
- Báo cáo thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác