Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Công ty VINACONEX-ITC kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019  như sau:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Nghị quyết  họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác