Công ty VINACONEX-ITC_Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty VINACONEX-ITC kính gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tờ trình và Báo cáo thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.
 
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác