VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường  tầng 9 - Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.


Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng như sau:
-    Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015;
-    Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;
-    Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
-    Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
-    Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016;
-    Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015;
-    Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015;
-    Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
-    Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, xin mời quý vị xem chi tiết trên website theo link :
http://www.vinaconexitc.com.vn/article_d/c315-3078/vcr_cong-bo-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-nam-2016
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác