Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty VINACONEX - ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, bao gồm :

1.Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 
2.Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2018, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 , Phiếu đăng ký phát biểu, Giấy

  xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2018.
 
3. Chương trình họp ; Quy chế làm việc đại hội.
 
4. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán : phan1 , phan2

5. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán : phần 1 , phần 2
 
6. Báo cáo của HĐQT hoạt động của HĐQT năm 2017 , kế hoạch năm 2018,Báo cáo thực hiện nhiệm kỳ 2013-2018  và kế hoạch nhiệm kỳ mới.
 
7. Báo cáo của BKS.
 
8. Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.
 
9. Báo cáo về tình hình thanh toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
.
10. Tờ trình phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

11. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

12. Báo cáo về việc HĐQT bầu bổ xung 1 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

13. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm2018.

14. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 Phần 1, Phần 2

15. Quy chế bầu cử.


  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác