VINACONEX- ITC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2014 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà 3A – Ngõ 82 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch VINACONEX (VINACONEX-ITC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.
 

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng như sau:
 
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013;
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;
- Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte;
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
- Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2013;
-  Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;
-  Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
-  Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua Báo cáo về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
-  Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
-  Chấp nhận miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát công ty và Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, xin mời quý vị cổ đông xem chi tiết trên website theo link :
http://vitc.com.vn/article_d/c315-994/vcr_cong-bo-bien-ban-hop-va-nghi-quyet-dhcd-thuong-nien-nam-2014
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác