Page 2 of 9    Previous    Next
Công bố thông tin về việc UBCK NN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của VCR
Công bố thông tin về việc UBCK NN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của VCR

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 9 năm 2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phê duyệt phương án huy động vốn vay tại Ngân hàng.

Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ

Công bố thông tin về việc thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
Công bố thông tin về việc thôi giao chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng Anh.

Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Báo cáo kết quả và công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ

Công bố tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp
Công bố tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp

Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
Công ty VINACONEX - ITC công bố thông tin về việc ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người nội bộ
Công ty cổ phần chứng khoán Agribank đăng ký bán 391.267 cổ phiếu

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VCR trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VCR trên thị trường đăng ký giao dịch (UPCoM)

Thông báo chuyển sàn giao dịch - mã chứng khoán VCR
Thông báo chuyển sàn giao dịch - mã chứng khoán VCR

VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010
VCR_Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2010

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
 Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019